xxx

Algemene voorwaarden WEB-organisatie ontwikkeling

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 37072172

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'opdrachtgever' een wederpartij die een natuurlijk persoon is dan wel een rechtspersoon, welke gebruik wenst te maken van de dienstverlening van stichting WEB, hierna te noemen WEB-organisatie ontwikkeling.

Artikel 2. Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van dienstverlening van WEB-organisatie ontwikkeling voor zijn opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. De door WEB-organisatie ontwikkeling gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Artikel 4.1. WEB-organisatie ontwikkeling zal alle overeenkomsten naar het beste vermogen en inzicht uitvoeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap;

Artikel 4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WEB-organisatie ontwikkeling het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten;

Artikel 4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan WEB-organisatie ontwikkeling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WEB-organisatie ontwikkeling worden verstrekt.

Artikel 5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

Artikel 5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WEB zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

Artikel 5.3. Indien de wijziging of de aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve konsekwenties hebben zal WEB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, zal WEB-organisatie ontwikkeling daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft;

Artikel 5.4. In afwijking van het bepaalde lid 3 zal WEB-organisatie ontwikkeling geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan WEB-organisatie ontwikkeling kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Indien de copdrachtgever na het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van een training(en) of een onderdeel daarvan alsnog de training annuleert, zal WEB-organisatie ontwikkeling de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

Bij Annulering > 30 dagen voor aanvang 1e trainingsdag geen kosten

Bij Annulering 25-30 dagen voor aanvang 1e trainingsdag 10% van offerte

Bij Annulering 20-25 dagen voor aanvang 1e trainingsdag 20% van offerte

Bij Annulering 15-20 dagen voor aanvang 1e trainingsdag 50% van offerte

Bij Annulering 10-15 dagen voor aanvang 1e trainingsdag 70% van offerte

Bij Annulering 0-10 dagen voor aanvang 1e trainingsdag 100% van offerte

Eventuele externe kosten (zoals locatie, drukwerk, acteurs, etc) zullen op basis van werkelijke aan WEB-organisatie ontwikkelingdoorberekende kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voor de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoud WEB-organisatie ontwikkeling zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van terzake relevante Nederlandse Wetgeving;

Artikel 8.2. WEB-organisatie ontwikkeling behoudt zich tevens het recht voor om door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zulks onder het voorbehoud dat daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst c.q. de uitvoering of opzegging ervan zullen beide partijen voorleggen aan hun rechtgeleerde raadslieden met de opdracht een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen. Indien deze in onderling overleg niet tot een regeling van het geschil kunnen komen, zal het geschil ter beslechting ervan aan één of drie bindende adviseurs, te benoemen op voordracht van beide rechtgeleerde raadslieden. De bindende adviseurs zullen hun uitspraak doen in de vorm van een bindend advies en daarbij tevens bepalen door welke partij de kosten van de procedure zullen worden gedragen.

Artikel 10. De vorderingen van WEB-organisatie ontwikkeling zijn in de navolgende gevallen onmiddelijk opeisbaar:

A. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan WEB-organisatie ontwikkeling omstandigheden ter kennis komen, die WEB goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet danwel niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

B. Indien WEB-organisatie ontwikkeling bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of niet voldoende is;

In de gevallen voornoemd is WEB-organisatie ontwikkeling bevoegd de volledige danwel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander onverminderd het recht van WEB om schadevergoeding in deze gevallen te vorderen. Artikel 11.1. Betaling van alle facturen van WEB-organisatie ontwikkeling dient bancair aan WEB-organisatie ontwikkeling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op ING rekeningnummer 2791272 ten name van WEB te Amsterdam;

Artikel 11.2. WEB-organisatie ontwikkeling factureert eind maandelijks tot dan verrichte werkzaamheden als bedoeld en overeengekomen in de offerte;

Artikel 11.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijk rente verschuldigd;

Artikel 11.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn;

Artikel 11.5. Facturen waarop drie kalendermaanden na facturering geen betaling door WEB is ontvangen, worden aan de Gerechtsdeurwaarder dan wel Kantonrechter ter verdere behandeling aangeboden;

Artikel 11.6. Juncto het gestelde in lid 4 worden alle hieraan in redelijkheid verbonden kosten integraal aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 12.1. De aansprakelijkheid van WEB-organisatie ontwikkeling, voorzover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;

Artikel 12.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WEB-organisatie ontwikkeling beperkt tot deze zaken gefactureerde bedragen;

Artikel 12.3. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pro Lance.

Artikel 13.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die nakoming door WEB van de overeenkomst verhinderen en die niet aan WEB-organisatie ontwikkeling zijn toe te rekenen;

Artikel 13.2. WEB-organisatie ontwikkeling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die nakoming dan wel verdere nakoming verhinderd intreedt nadat WEB de overeenkomst had moeten nakomen;

Artikel 13.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WEB-organisatie ontwikkeling opgeschort;

Artikel 13.4. Indien in die periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WEB-organisatie ontwikkeling niet mogelijk is, langer duurt dan 1 kalendermaand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14. Op elke overeenkomst van WEB-organisatie ontwikkeling en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. WEB-organisatie ontwikkeling is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. WEB-organisatie ontwikkeling zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de wijziging feitelijk is meegedeeld.